شورت آموزشی

13 کالا

هنگامی خواهد رسید که می خواهید کودکتان را از پوشک بگیرید. برای گرفتن کودک از پوشک می توانید از شورت های آموزشی استفاده کنید. این شورت ها باعث می شوند تا کودک شما خود را کنترل کند و برای دستشویی رفتن آموزش ببیند.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه