شیشه شیر ضد نفخ 180 میل رنگ آبی تویست شیک Twistshake
شیشه شیر ضد نفخ 180 میل رنگ آبی تویست شیک Twistshake
شیشه شیر ضد نفخ 180 میل رنگ آبی تویست شیک Twistshake
شیشه شیر ضد نفخ 180 میل رنگ آبی تویست شیک Twistshake
شیشه شیر ضد نفخ 180 میل رنگ آبی تویست شیک Twistshake
شیشه شیر ضد نفخ 180 میل رنگ آبی تویست شیک Twistshake
شیشه شیر ضد نفخ 180 میل رنگ آبی تویست شیک Twistshake
شیشه شیر ضد نفخ 180 میل رنگ آبی تویست شیک Twistshake

شیشه شیر تویست شیک با ساختاری ضد نفخ مناسب تغذیه روزانه نوزاد شما است.