آویز مارپیچ گنجشک و کلبه ماماز پاپاز MAMAS PAPAS

آویز مارپیچ به سادگی به انواع صندلی ماشین، کریر، کالسکه نوزاد و تخت نوزاد متصل می شود و می تواند نوزاد را سرگرم کند.