قنداغ خوری پیرکس ریکانگ RIKANG
قنداغ خوری پیرکس ریکانگ RIKANG
قنداغ خوری پیرکس ریکانگ RIKANG
قنداغ خوری پیرکس ریکانگ RIKANG
قنداغ خوری پیرکس ریکانگ RIKANG
قنداغ خوری پیرکس ریکانگ RIKANG

قنداغ خوری نوزاد می تواند نیازهای اولیه نوزادان را به یک شیشه کوچک برطرف کند. قنداب خوری نوزاد ریکانگ از جنس پیرکس است.