آدمک مهندس سیاه پوست تولو Tolo

مهندس سیاه پوست تولو یکی از انواع شخصیت های مشاغل برند تولو است.