شیردوش بوقی به به دور با کارآیی مناسب در دوران شیردهی.