لیف طرح جغد بیبی فورلایف BABY4LIFE

مهمترین ویژگی لیف طرح جغد بیبی فورلایف BABY4LIFE هنگامی است که پدر یا مادر آن را به دست خود می پوشانند و به بهانه بازی کردن کار اصلی خود را انجام می دهند.