بالشت شیردهی متوسط شیر کارترلیب CARTERLIEBE

بالش شیردهی متوسط شیر کارترلیب CARTERLIEBE


بالش شیردهی کارترلیب با اندازه ی متوسط به راحتی روی دست مادر قرار می گیرد تا بتواند شیردهی را انجام دهد.