شامپو بدن حباب 300 میل مادرکر MOTHERCARE

شامپو بدن حباب 300 میل مادرکر MOTHERCARE


شامپو بدن 300 میل مادرکر MOTHERCARE مناسب استفاده از بدو تولد است و حتی افراد بزرگسالی که پوست حساسی دارند نيز می توانند از اين شامپو استفاده کنند تا مشکل خشکی بيش از حد پوست برايشان پيش نيايد.