روروئک واکر شو صورتی بیبی فورلایف BABY4LIIFE

هدف اصلی استفاده از روروئک های بیبی فور لایف ایجاد توانایی حرکت رو به جلو در کودک است.