سرلاک گندم و شیره ملاس با شیر ارگانیک هروبیبی Hero baby

سرلاک گندم و شیره ملاس با شیر ارگانیک هروبیبی Hero baby طعمی دلپذیر برای نوزادان بالای 6 ماه است.