آویز کریر پلی گرو
آویز کریر پلی گرو
آویز کریر پلی گرو
آویز کریر پلی گرو

یک آویز با کیفیت و چهره ی بامزه برای کریر ، کالسکه یا صندلی ماشین است.