آویز کریر جغجغه ای ماماز پاپاز

عروسک خرگوش مهربان ماماز پاپاز را می توانید به کریر یا کالسکه نوزاد وصل کنید و از بازی او لذت ببرید.