پوار بینی بیبی سیل BABISIL
پوار بینی بیبی سیل BABISIL
پوار بینی بیبی سیل BABISIL
پوار بینی بیبی سیل BABISIL

پوار بینی نوزاد بیبی سیل تهیه شده از جنس مناسب است. نوزادان اجازه تمیز کردن بینی را به مادران نمی دهند؛ به همین خاطر باید با استفاده از پوار این کار را کرد.