پوار بینی ریر REER
پوار بینی ریر REER

نوزادان اجازه تمیز کردن بینی را به مادران نمی دهند؛ به همین خاطر باید با استفاده از پوار این کار را کرد.