ست قیچی و ناخنگیر 3200 فرست یرز FIRST YEARS

یکی از بهترین برندها در سیسمونی نوزاد برند آمریکایی فرست یرز است. این محصول دارای قیچی مناسب و ایمن؛ ناخن گیر مناسب و سوهان ناخن است.