سرنگ داروخوری بیبی سیل BABISIL
سرنگ داروخوری بیبی سیل BABISIL
سرنگ داروخوری بیبی سیل BABISIL
سرنگ داروخوری بیبی سیل BABISIL

سرنگ داروخوری بیبی سیل BABISIL از بدو تولد نوزاد قابل استفاده است. این وسیله برای زمانی که می خواهید به نوزاد دارو بدهید بسیار کارآیی دارد.