پیشبند طرح Love Sea کوکالو Cocalo

یکی از تکه های مورد نیاز در خرید لباس سیسمونی نوزاد، یک پیش بند نرم و لطیف است.