زیر دکمه دار رکابی طرح Love Sea کوکالو Cocalo

رکابی زیر دکمه دار نوزاد یک تکه ی لباس مهم نوزادی است.