زانوبند طوسی رزاریو Rosa Rio

زانو بند نوزادان در رنگ های مختلف در سایت سیسمونی رامینا موجود است.