قصری سرمه ای روتو rotho

لگن قصری روتو با جنس با کیفیت و رنگ زیبا برای راحتی آموزش دستشویی رفتن به کودکان است.