شیشه شور جدید نابی نارنجیnuby

شیشه شور نارنجی جدید نابی Nuby با فرچه ی مناسب برای شستشوی شیشه و سرشیشه.