پارک ابی 52211بست ویbestway
پارک ابی 52211بست ویbestway
پارک ابی 52211بست ویbestway
پارک ابی 52211بست ویbestway
پارک ابی 52211بست ویbestway
پارک ابی 52211بست ویbestway

استخر بادی با طرح کشتی یک وسیله بازی عالی برای حمام، استخر یا ساحل است.