دندانی طرح ماهی مایا Maya
دندانی طرح ماهی مایا Maya
دندانی طرح ماهی مایا Maya
دندانی طرح ماهی مایا Maya

دندان گیر نوزاد مایا با طرح ماهی قرمز یک دندانگیر یخچالی است.