روروئک واکر شو طرح هواپیما صورتی بیبی فورلایف Baby4Life
روروئک واکر شو طرح هواپیما صورتی بیبی فورلایف Baby4Life
روروئک واکر شو طرح هواپیما صورتی بیبی فورلایف Baby4Life
روروئک واکر شو طرح هواپیما صورتی بیبی فورلایف Baby4Life

هدف اصلی استفاده از روروئک های بیبی فور لایف ایجاد توانایی حرکت رو به جلو در کودک است.