کریر نوزاد وسیله ای برای حمل کودک است.

برخی از انواع کریر این قابلیت را دارد که تا مدتی به عنوان صندلی ماشین کودک استفاده شود.

کریر ها یک دسته برای حمل دارند تا راحت تر جابجایی آن صورت گیرد.

بیشتر انواع کریر دارای یک هد ساپورت هستند که متناسب با قد کودک تنظیم می شوند.

منوی اصلی