سرنگ داروخوری

9 کالا

برای غذا دادن به کودکانی که قاشق مناسبی برای دهان آن ها وجود ندارد و یا دارو دادن به کودک می توان از سرنگ های دارو خوری استفاده کرد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه