برای آرام کردن التهابات پوستی ناشی از سوختگی ادرار و استفاده مداوم از پوشک باید از کرم های سوختگی استفاده کرد. سودوکرم در حجم های مختلف و به همین منظور تولید می شود.

منوی اصلی